ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ANE KAVADIGA

Chamarajanagar Circle-Ane Kavadiga-Notification & Application Format-2018.

Mysore Circle-Ane Kavadiga-Notification & Application Format-2018.

Kodagu Circle-Ane Kavadiga-Notification & Application Format,2018.

Shimoga Circle-Ane Kavadiga-Notification & Application Format,2018.

Mysore Anekawadiga Final List 

Kodagu Anekawadiga 2nd draft List

Final list of Ane Kavadiga of Shimoga Circle

Chamarajanagar Anekawadiga Final List

Chamarajanagar Anekawadiga Provisional List

Kodagu Anekawadiga Provisional List

Mysore Anekawadiga Provisional List

Shimoga Anekawadiga Provisional List

   Interview dates for Anekawadiga- Mysore Circle

Chamarajanagar – Anekawadiga Notification

Kodagu – Anekawadiga Notification

Mysore – Anekawadiga Notification

Shimoga – Anekawadiga Notification

Mysore – Anekawadiga Final  List

Mysore – Anekawadiga Provision List

Chamarajanagar Circle – Anekavadiga Draft Selection List

Shimoga Circle – Anekavadiga Draft Selection List

Madikeri Circle – Anekavadiga Draft Selection List

Mysore Circle Ane Kavadiga Provisional Application Eligible list

Mysore Circle Ane Kavadiga Rejected Application list

Notification Anekavadiga-Shimoga Circle

 Application Format for Anekavadiga – Shimoga

Notification Anekavadiga Mysore Circle

Application Format for Anekavadiga – Mysore Circle

Notification Anekavadiga – Kodagu Circle

Application Format for Anekavadiga – Kodagu Circle

Notification Anekavadiga – Chamarajanagar Circle

Application Format for Anekavadiga – Chamarajanagar Circle