ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ / ANE KAVADIGA

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ/Notification, Timetable and Application format for direct recruitment to Ane Kavadi posts in Kanara Circle during the year 2022-23

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ/Notification, Timetable and Application format for direct recruitment to Ane Kavadi posts in Kodagu Circle during the year 2022-23

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ/Notification, Timetable and Application format for direct recruitment to Ane Kavadi posts in Chamarajanagara Circle during the year 2022-23

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ/Notification, Timetable and Application format for direct recruitment to Ane Kavadi posts in Mysore Circle during the year 2022-23

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆನೆ ಕಾವಡಿಗ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು/Regarding filling of Ane Kavadiga posts in Shimoga Forest Circle, through direct recruitment, during the year 2022-23

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ/Notification regarding recruitment for the post of Elephant Kavadi in Shimoga Circle during the year 2022-23

ಆನೆ ಕಾವಾಡಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ/Application format for Elephant Kavadi

ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Ane Kavadiga-Mysore Circle-Final Selection List.

ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Ane Kavadiga-Kodagu Circle-Final Selection List.

ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Ane Kavadiga-Chamarajanagara Circle-Final Selection List.

ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Ane Kavadiga-Shivamoga Circle-Provisional Selection List.

ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ (ಬ್ಯಾಕ್‌ ಲಾಗ್) ನೇಮಕಾತಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ‌ (ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ) /Ane Kavadiga (Backlog) recruitment Revised Selection List and Covering Letter (Ch-Nagar Circle).

 ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ- ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತದ – ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Ane Kavadiga-Mysore Circle-Provisional Selection List.

ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Ane Kavadiga-Kodagu Circle-Provisional Selection List.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ-ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-2018/Chamarajanagar Circle-Ane Kavadiga-Notification & Application Format-2018.

ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ-ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-2018/Mysore Circle-Ane Kavadiga-Notification & Application Format-2018.

ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ-ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-2018/Kodagu Circle-Ane Kavadiga-Notification & Application Format,2018.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ-ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-2018 /Shimoga Circle-Ane Kavadiga-Notification & Application Format,2018.

ಮೈಸೂರು ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಅಓತಿಮ ಪಟ್ಟಿ/ Mysore Anekawadiga Final List 

ಕೊಡಗು ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ 2ನೇ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ /Kodagu Anekawadiga 2nd draft List

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ- ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ /Final list of Ane Kavadiga of Shimoga Circle

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ/Chamarajanagar Anekawadiga Final List

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ/Chamarajanagar Anekawadiga Provisional List

ಕೊಡಗು ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ/Kodagu Anekawadiga Provisional List

ಮೈಸೂರು ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ/Mysore Anekawadiga Provisional List

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ/Shimoga Anekawadiga Provisional List

ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ-ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ /Interview dates for Anekawadiga- Mysore Circle

ಚಾಮರಾಜನಗರ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ/Chamarajanagar – Anekawadiga Notification

ಕೊಡಗು – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ/Kodagu – Anekawadiga Notification

ಮೈಸೂರು – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ/Mysore – Anekawadiga Notification

ಶಿವಮೊಗ್ಗ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ/Shimoga – Anekawadiga Notification

ಮೈಸೂರು – ಆನೆಕಾವಾಡಿಗ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ/Mysore – Anekawadiga Final  List

ಮೈಸೂರು – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ/Mysore – Anekawadiga Provision List

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ- ಆನೆಕಾವಾಡಿಗ ಕರಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Chamarajanagar Circle – Anekavadiga Draft Selection List

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಕರಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ /Shimoga Circle – Anekavadiga Draft Selection List

ಮಡಿಕೇರಿ ವೃತ್ತ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ಕರಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Madikeri Circle – Anekavadiga Draft Selection List

ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ /Mysore Circle Ane Kavadiga Provisional Application Eligible list

ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ/Mysore Circle Ane Kavadiga Rejected Application list

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತ /Notification Anekavadiga-Shimoga Circle

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ/Application Format for Anekavadiga – Shimoga

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ /Notification Anekavadiga Mysore Circle

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ/ Application Format for Anekavadiga – Mysore Circle

ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ/Notification Anekavadiga – Kodagu Circle

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ/Application Format for Anekavadiga – Kodagu Circle

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಚಾಮಾರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ/Notification Anekavadiga – Chamarajanagar Circle

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ – ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ/ Application Format for Anekavadiga – Chamarajanagar Circle