ಆನೆ ಕಾವಾಡಿಗ – ANE KAVADIGA

new-iconMysore Anekawadiga Final List 

new-icon Kodagu Anekawadiga 2nd draft List

new-iconFinal list of Ane Kavadiga of Shimoga Circle

new-iconChamarajanagar Anekawadiga Final List

new-iconChamarajanagar Anekawadiga Provisional List

new-iconKodagu Anekawadiga Provisional List

new-iconMysore Anekawadiga Provisional List

new-iconShimoga Anekawadiga Provisional List

new-icon   Interview dates for Anekawadiga- Mysore Circle

new-iconChamarajanagar – Anekawadiga Notification

new-iconKodagu – Anekawadiga Notification

new-iconMysore – Anekawadiga Notification

new-iconShimoga – Anekawadiga Notification

Mysore – Anekawadiga Final  List

Mysore – Anekawadiga Provision List

Chamarajanagar Circle – Anekavadiga Draft Selection List

Shimoga Circle – Anekavadiga Draft Selection List

Madikeri Circle – Anekavadiga Draft Selection List

Mysore Circle Ane Kavadiga Provisional Application Eligible list

Mysore Circle Ane Kavadiga Rejected Application list

Notification Anekavadiga-Shimoga Circle

 Application Format for Anekavadiga – Shimoga

Notification Anekavadiga Mysore Circle

Application Format for Anekavadiga – Mysore Circle

Notification Anekavadiga – Kodagu Circle

Application Format for Anekavadiga – Kodagu Circle

Notification Anekavadiga – Chamarajanagar Circle

Application Format for Anekavadiga – Chamarajanagar Circle