ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು / Old Question Papers

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ : ಹಳೆಯ ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2007/Range Forest Officers : Old Papers 2007
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ : ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2011 /Range Forest Officers : Old Papers 2011
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ : ಹಳೆಯ ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2013/Range Forest Officers : Old Papers 2013
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ : ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು/RFO Question Papers-Dt. 30/10/2014    
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ : ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2015/ Range Forest Officers : Old Papers 2015
ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು : ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2011 – ಆಂಗ್ಲ/Forest watcher question paper 2011-English
ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಞಕರು : ಪಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2011 – ಕನ್ನಡ /Forest watcher question paper 2011 -Kannada