ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ – ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ/DRFO-FG-FW Under Sports Quota

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೇಮಕಾತಿ – ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಆದೇಶ, 2018/Sports Quota Recruitment Posting order, 2018

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ – ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Sports Quota – FG and FW Publication and Final Selection List

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ – ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ : 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Sports Quota – FG and FW 1-1 Provisional Selection List.

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ/Sports Quota Publication.

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ – ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ(ಮಹಿಳೆ & ಪುರುಷ) ಪಟ್ಟಿ- ಉ.ವ.ಅ.ಅ., ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ , ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ – ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ/Recruitment under Sports quota – List of eligible candidates(Men & Women) for the posts of DRFO, Forest Watchers, Forest Guards along with time table for further process.

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ/Sports Recruitment 2015-16

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ  ನೇಮಕಾತಿ – 10 ಉ.ವ.ಅ.ಅ, 30 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ, 14 ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ /Recruitment of 10 DRFO cum Surveryors, 30 Forest Guards, 14 Forest Watchers through Sports Quota.

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ/Transfer Orders of the Sports Forest Guard

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 31-10-2015/Forest Guard Sports Publications 31-10-2015

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ- ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ/Forest Guard Sports Quota Publications

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ – ಉ.ವ.ಅ.ಅ. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Final List of DyRFO (Sports Quota)

ಉ.ವ.ಅ.ಅ. ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೇಮಕಾತಿ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ/Deputy Range Forest Officer Sports Quota Final Selected List

ಉ.ವ.ಅ.ಅ. ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೇಮಕಾತಿ – ಉತ್ತರಗಳು/Deputy Range Forest Officer Sports Quota Key Answers

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ – 15/10/2015/Forest Guard Sports Publication dtd:15/10/2015

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ : 14/10/2015/Forest Guard Revised Posting Order dtd:14/10/2015

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಉ.ವ.ಅ.ಅ. ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ/Sports Quota Deputy Range Forest Officer Examination 

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಆದೇಶ/Forest Guard Revised Posting Order

ಉ.ವ.ಅ.ಅ. ಪಟ್ಟಿ 1:5/Deputy Range Forest Officer list 1-5

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೇಮಕಾತಿ – ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ – ಗುಂಗರಘಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ/Sports Forest Guards & Forest Watchers Training at Gungaragatti

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ : ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ /Forest Guard & Forest Watcher Sports Quota Publication 

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ/Sports Publications

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ : ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೇಮಕಾತಿ – ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಆದೇಶ/Forest Guards & Forest Watchers Sports Persons Posting Letter

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ- ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ /FOREST GUARD SPORTS ADDITIONAL LIST

ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ/Final Section list of Forest Watcher

ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ – ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ – 1:5 ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ/FOREST WATCHER SPORTS PUBLICATION 1 – 5 LIST

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ – 1:1 ಪಟ್ಟಿ/FOREST GUARD SPORTS PUBLICATION 1-1 List

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ – ಪ್ರಕಟಣೆ/Forest Guard – Sports-publication

ಉ.ವ.ಅ.ಅ – ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ : ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ /DRFO-FG-FW Sports Exams Publication

ಹೈ. ಕ. – ಉ.ವ.ಅ.ಅ ಪ್ರಕಟಣೆ – 19 ಹುದ್ದೆ/Hyd-Kar DRFO- Publication-Notification-19 Posts

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ – ಉ.ವ.ಅ.ಅ- ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ /Direct Recruitment For DRFO-FG-FW Under Sports Quota

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆ/Publication and Notification

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು/Sports Rules

ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ/Sports Accepted list

ಉ.ವ.ಅ.ಅ. – ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ – ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ – ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ /DRFO-FG-FW -Sports Exams Publication

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s