ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ/Change in RFO Exam Time Table

28/04/2013 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 29/04/2013 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ/Kannada & English Exam to be held on 28th April is rescheduled to 29th April 2013. 

ವ.ಅ.ಅ. : ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು /RFO : Old Question Papers

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ – 2007/Zoology-Eng-2007

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಪೂರ್ವಭಾವಿ – ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್/RFO-2011-PREL. APTITUDE

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ/RFO-2011 Zoology

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ – ಪೂರ್ವಭಾವಿ/RFO-2011- Prel. Gen.Know.

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ/RFO-2011 Physics

ವ.ಅ.ಅ. – 2011- ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ/RFO-2011 Mathematics

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಕನ್ನಡ /RFO-2011 Kannada Language

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಅರಣ್ಯ ಪತ್ರ II/RFO-2011 Forestry Paper-II

ವ.ಅ.ಅ. – 2011- ಅರಣ್ಯ ಪತ್ರ – I/RFO-2011 Forestry Paper-I

ವ.ಅ.ಅ. -2011 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ/RFO-2011 English Language